Grupa Folklorystyczna "Pokolenia"

Grupa Folklorystyczna POKOLENIA to osoby dorosłe , mieszkańcy miasta Biłgoraja i okolic ,którzy po ukończeniu szkół, swoje życie rodzinne i zawodowe związali z Biłgorajem, a swój czas dla siebie realizują poprzez uprawianie tańca .Zajęcia taneczne traktują jako radość życia, miejsce spotkań z przyjaciółmi o takich samych zainteresowaniach, poznawanie tradycji i kultury własnego regionu i innych narodów a także jako świetną przeciwwagę dla stresów wynikających z pracy zawodowej. Trudno dokładnie określić czas powstania zespołu ponieważ pierwsze próby i występy w tym składzie, który utrzymuje się dotychczas, odbywały się przy okazji różnych imprez miejskich od 2007 r. Grupa jako zespół nieformalny spotykała się w szkołach czy w BCK, a w 2010 na stałe otrzymała nieodpłatnie miejsce do ćwiczeń w BCK. Tworzą ją byli tancerze i tancerki Zespołu Tańca Ludowego TANEW , Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie, Zespołu Pieśni i Tańca Jawor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ale także osoby, które uprawiają lub uprawiały inne niż ludowy formy tańca, w tym taniec towarzyski czy jazzowy. Taniec ludowy nie dzieli lecz łączy grupę , która swoimi występami uświetnia imprezy miejskie, ale ze względu na wysoką jakość swoich prezentacji równie chętnie koncertuje za granicą. W roku 2013 w październiku GF POKOLENIA koncertowała na Węgrzech w miasteczku Koszeg na dorocznym Festiwalu wina. W ramach programu Grundtvig i realizowanego projektu "Różnimy się pięknie" który został dofinansowany przez KE, grupa koncertowała  w Szwecji w Sztokholmu w 2014r, w Szwajcarii w Zurychu w 2015r . Grupa występuję na uroczystościach miejskich w Biłgoraju ale także za granicą; w Niemczech w Crailscheim w 2015r, na Litwie i Białorusi w 2016r , na Ukrainie we Lwowie w 2017, w Stropkovie na Słowacj w 2017r oraz w Dublinie w Irlandii w 2017r.

założyciel i choreograf: Anna Iskra, 

Anna Iskra - jedyna autorka opracowania dokumentującego folklor taneczny i muzyczny Ziemi Biłgorajskiej, doświadczony choreograf , instruktor tańca kat.I., wychowawca młodzieży, konsultant folklorystycznych zespołów polonijnych.English version:

Folkloristic Group POKOLENIA are adults, residents of the city of Biłgoraj and the surrounding area, who after graduation from school, their family and professional life is associated with Biłgoraj, and they realize their time for themselves through dancing. Dance classes are treated as the joy of life, a place to meet friends with the same interests, learning about the traditions and culture of their own region and other nations as well as a great counterbalance to the stress resulting from work. It is difficult to specify the exact time when the group was established, because the first rehearsals and performances with the same line-up, which still exists, took place at various city events since 2007. The group, as an informal group, used to meet in schools and the BCK, and in 2010 it received a permanent, free-of-charge place to practice in the BCK. The group consists of former dancers of the Folk Dance Group TANEW, Folk Dance Group of Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Jawor Folk Dance and Song Group of University of Life Sciences in Lublin and also people who practice or used to practice other forms of dance, including ballroom or jazz dance. Folk dance does not divide but unites the group, whose performances add splendour to city events, but due to the high quality of their presentations they are also eager to give concerts abroad. In 2013 in October GF POKOLENIA gave a concert in Hungary in the town Koszeg at the annual Wine Festival. As part of the Grundtvig programme and the implemented project "We differ beautifully" which was co-financed by the EC, the group gave concerts in Sweden in Stockholm in 2014, in Switzerland in Zurich in 2015. The group performs at municipal celebrations in Biłgoraj but also abroad; in Germany in Crailscheim in 2015r, in Lithuania and Belarus in 2016r , in Ukraine in Lviv in 2017, in Stropkov in Slovakia in 2017r and in Dublin, Ireland in 2017r.

founder and choreographer: Anna Iskra,  
Anna Iskra - the only author of the study documenting the dance and music folklore of Bilgoraj Land, experienced choreographer, dance instructor cat.I., educator of young people, consultant of Polish folk groups.

» powrót

GF "POKOLENIA"