Grupa Folklorystyczna "Pokolenia"

Grupa Folklorystyczna POKOLENIA to osoby dorosłe , mieszkańcy miasta Biłgoraja i okolic, którzy po ukończeniu szkół, swoje życie rodzinne i zawodowe związali z Biłgorajem, a swój czas dla siebie realizują poprzez uprawianie tańca. Zajęcia taneczne traktują jako radość życia, miejsce spotkań z przyjaciółmi o takich samych zainteresowaniach, poznawanie tradycji i kultury własnego regionu i innych narodów a także jako świetną przeciwwagę dla stresów wynikających z pracy zawodowej. Grupa Folklorystyczna POKOLENIA składa się z dwóch grup tanecznych, gdzie pierwsza (podstawowa) powstała X 2012r., natomiast druga BIS działa od X 2017r., obie funkcjonują w Biłgorajskim Centrum Kultury i grupy wokalnej składającej się z tancerek gr. BIS, nad którą czuwa i prowadzi Sławomir Niemiec. Grupę POKOLENIA tworzą byli tancerze i tancerki Zespołu Tańca Ludowego TANEW, Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie, Zespołu Pieśni i Tańca Jawor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ale także osoby, które uprawiają lub uprawiały inne niż ludowy formy tańca, w tym taniec towarzyski czy jazzowy, amatorzy i pasjonaci folkloru. W zespole także tańczą i śpiewają osoby dorosłe, pracujące zawodowo jako nauczyciele, informatycy, prawnicy, architekci, urzędnicy, osoby prowadzące własne biznesy, policjanci i inni. Taniec ludowy i kultura tradycyjna łączą grupę, pozwalając im rozwijać swoje zainteresowania, oraz interesująco spędzać wolny czas. Grupa POKOLENIA swoimi występami uświetnia imprezy miejskie, ale ze względu na wysoką jakość swoich prezentacji równie chętnie koncertuje za granicą. W roku 2013 w październiku GF POKOLENIA koncertowała na Węgrzech w miasteczku Koszeg na dorocznym Festiwalu wina. W ramach programu Grundtvig i realizowanego projektu "Różnimy się pięknie" który został dofinansowany przez KE, grupa koncertowała w Szwecji w Sztokholmu w 2014r, w Szwajcarii w Zurychu w 2015r . Grupa występuję na uroczystościach miejskich w Biłgoraju, ale także za granicą; w Niemczech w Crailscheim w 2015r, na Litwie i Białorusi w 2016r , na Ukrainie we Lwowie w 2017, w Stropkovie na Słowacji w 2017r oraz w Dublinie w Irlandii w 2017r.
W swoim repertuarze grupa prezentuje:
Tańce narodowe: polonez, mazur, kujawiak, oberek.
Tańce regionalne: widowisko pożegnania i powitania sitarzy biłgorajskich, tańce rzeszowskie, tańce lasowiackie, tańce lubelskie, tańce chełmskie, tańce Krakowiaków wschodnich.
Tańce innych nacji zamieszkujących dawny Biłgoraj: obrazek taneczny wesele żydowskie, taniec ukraiński hopak, tańce estrady cygańskiej, tańce lwowskiej ulicy.

Założyciel, choreograf i kierownik artystyczny: Anna Iskra
Anna Iskra - jedyna autorka opracowania dokumentującego folklor taneczny i muzyczny Ziemi Biłgorajskiej, doświadczony choreograf , instruktor tańca kat.I., wychowawca młodzieży, konsultant folklorystycznych zespołów polonijnych.

choreograf i instruktor: Iwona Pawlos
instruktor: Diana Rój

English version:
The Folklore Group POKOLENIA are adults, residents of the town of Bilgoraj and surrounding areas, who after graduating from schools, their family and professional life associated with Bilgoraj, and their free time they spend to realize themselves through dancing and singing. These classes they treat as a joy of life, a place to meet friends with the same interests, also to learn the traditions and culture of one's own region and other nations, and to be a great counterbalance to the stresses of work. The Folklore Group POKOLENIA consists of two dance groups, where the first (basic) was created on October 2012, while the second BIS works from October 2017. Both operate in the Biłgorajs Center of Culture. To the Folklore Group POKOLENIA also belongs the vocal group, consisting of BIS dancers, which is lead by Sławomir Niemiec. The POKOLENIA group consists of former dancers of the TANEW Folk Dance Group, the UMCS Folk Dance Group in Lublin, the Song and Dance Group Jawor of the University of Life Sciences in Lublin, but also people who perform or practice non-folk forms of dance, including ballroom dancing or jazz, amateurs and passionate of folklore. In the group POKOLENIA also dance and sing adults who work as a teachers, IT specialists, lawyers, architects, officials, people who running theirs own businesses,policemen and others. Folk dance and traditional culture unite the group, allowing them develop their interests, and spend their free time in an interesting way. The POKOLENIA Group gives their performances on city events, but also they gives concerts abroad, because of high level of theirs presentations. In October 2013 the Folklore Group POKOLENIA performed their program in Hungary in the town Koszeg at the annual Wine Festival. As part of the Grundtvig program and the implemented project "We differ beautifully" which was co-financed by the European Commission, the group toured in Sweden in Stockholm in 2014, also in Switzerland in Zurich in 2015. The group performs at municipal events in Biłgoraj, but also abroad; group was in Germany in Crailsheim in 2015, in Lithuania and Belarus in 2016, in Lviv in Ukraine in 2017, in Stropkov in Slovakia in 2017 and in Dublin in Ireland in 2017.
In their repertoire, the group presents:
National dances: polonez, mazur, kujawiak, oberek.
Regional dances: a spectacle of farewell and welcoming of Biłgoraj's sievers, Rzeszów dances, Lasowiak dances, Lublin dances, Chełm dances, and dances of Eastern Cracovians.
Dances of other nations living in the former Biłgoraj: dance picture of Jewish wedding, Ukrainian hopak dance, Gypsy dances, dances of the Lviv street.

Founder, choreographer and artistic manager: Anna Iskra
Anna Iskra - the only author of the study of the dance and music folklore of Biłgoraj Land, experienced choreographer, dance instructor of I category, educator of youth, consultant of folkloristic polish bands worked abroad.

choreographer and instructor: Iwona Pawlos
instructor: Diana Rój

» powrót

GF "POKOLENIA"