Deklaracja dostępności

Biłgorajskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BCK -  www.bck.lbl.pl oraz strony www.bilet.bck.lbl.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-01.

Strona internetowa jest w całości zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Stanisław Kowalczyk, adres poczty elektronicznej: bck@lbl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 846860415. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzą dwa wejścia, od strony ulicy T. Kościuszki i Ogrodowej. Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd z poręczą dla osób na wózkach inwalidzkich. Przed wejściem do budynku jest zmienna faktura powierzchni, w postaci wewnętrznych wycieraczek. Drzwi do budynku są jednoskrzydłowe otwierane ręcznie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek ma 4 kondygnacje. Budynek posiada windę. Ciągi komunikacyjne, mają odpowiednią szerokość, umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Wyróżniono również początek i koniec wszystkich biegów schodowych. W budynku jest dwie toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi toalety oznaczone są piktogramem.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku nie są stosowane pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Wewnątrz budynku jest oznaczenie kontrastowe.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem wydzielono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznakowane i bezpłatne.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Na miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem poprzez:
- wysłanie pisma/złożenia wniosku na adres: Biłgorajskie Centrum Kultury, ul. T. Kościuszki 16, 23-400 Biłgoraj
- wysłanie e-maila na adres: bck@lbl.pl
- skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 846860415